Zárószigorlat tételek (Testnevelő tanár)

 1. Medicinális ismeretek:
 • a testmozgás funkcionális anatómiája: a  mozgásszervrendszer felépítése és a főbb izomcsoportok működése,
 • terhelésélettan: a keringés, légzés, vesefunkció és hormonális szabályozó rendszerek adaptációja a fizikai aktivitás és terhelés során.

 

 1. Testkultúra és sporttörténet ismeretei:
 • a testkultúra kialakulása, és szerepe a különböző típusú ókori társadalmakban,
 • testkultúra a középkorban és az újkorban,
 • az ókori olimpiák és az újkori olimpiai mozgalom kialakulása,
 • az iskolai testnevelés szerveződésének főbb állomásai hazánkban.

 

 1. A sporttudomány helye a tudományok rendszerében:  
 • a sport és a testnevelés legfontosabb kutatási területei,   
 • a sporttudományos kutatómunka menete, folyamata,  
 • leíró statisztika alapfogalmai (átlag, medián, szórás, variancia),
 • adatelemzési lehetőségek: a statisztikai döntések a hipotéziselemzés folyamatában, 
 • statisztikai próbák: összefüggések vizsgálata (korrelációanalízis), különbségvizsgálat, t-próba. 

 

 1. A motoros képességek rendszere:
 • a motoros képességek, kondicionális képességek felosztása, biológiai háttere.
 • a koordinációs képességek felosztása, biológiai háttere,
 • a terhelésadagolás, edzésterhelés fogalma, szerepe az iskolai testnevelésben és a sportági gyakorlatban,  
 • külső - belső terhelés fogalma, szerepe az iskolai testnevelésben és a sportági gyakorlatban. 

 

 1. A motoros képességek mérésének és fejlesztésének elmélete és gyakorlata:
 • a koordináció fejlesztésének elméleti és módszertani alapjai,
 • az erő, a gyorsaság és az állóképesség fejlesztésének lehetőségei,
 • a képességfejlesztés életkori, nemi és terhelési sajátosságai,
 • a motoros tesztek mérésének, értékelésének ismertetése,
 • a sportalkalmazkodás (adaptáció) fogalma, az edzésterhelés és az egyes szervrendszerek adaptációja, az adaptáció szerepe a motoros képességek fejlesztésében, az edzéstervezésben.  

 

 1. Az esélyegyenlőség megteremtése a testnevelésben. Az eltérő képességű (fogyatékkal, krónikus betegségekkel élő, testi fejlődésükben lemaradó, elhízott) tanulók és felnőttek mozgásterápiája, pszichoszomatikus fejlesztésének speciális ismeretei:
   • sajátos fejlesztést igénylők sporttevékenységének koordinálása,
   • sportfoglalkozások szervezése, vezetése sajátos fejlesztést igénylők esetében,
   • gyakorlottság az integrált testnevelés- és sportfoglalkozás vezetésében.
     

 

 

 1. Prevenció és rehabilitáció az iskolában:
 • a tartó- mozgatórendszer elváltozásai, a belgyógyászati betegségek, és mozgásanyaguk.
 • a biomechanikailag helyes testtartás kritériumai
 • gyógytestnevelés helye, szerepe az iskolában

 

 

 1. Iskolai testnevelés:
   • az iskolai testnevelés és sport célja, feladata, tartalma,
   • az oktatás és a nevelés egysége a testnevelés óra keretén belül (oktatás, nevelés, képzés definiálása),
   • a tanári dokumentumok: nat, tanterv, tanmenet, óraterv óravázlat,
   • a testnevelés órák típusai és felépítése, a szervezés módjai, a foglalkoztatás formái a testnevelés órán.
     
 2. A testgyakorlatok rendszeres alkalmazásának eredményei:
 • anatómiai és élettani változások.
 • pedagógiai és pszichológiai változások,
 • a sport társadalmi hatásai,
 • egészség, fittség.

 

 1. A sport és testedzés pszichológiai kérdései:
 • az optimális arousal és a sportteljesítmény
 • a sportmozgások oktatásának pszichológiai előfeltételei
 • a testedzés hatása a stresszre és a kognitív képességekre
 • a mentális keménység, mint személyiségegyüttes
 • versenyzői alkatok a sportban

 

 1. A rekreáció megjelenése az iskolában és az iskolán kívül:
   • a rekreáció fogalma, fajtái,
   • a mozgásos rekreáció területei,
   • a rekreációs foglalkozások vezetése,
   • az iskolai testnevelés és a mozgásos rekreáció tartalmának kapcsolódási pontjai, lehetőségei.
     
 2. A szabadidős sporttevékenységek megjelenése, helye, szerepe, jelentősége az iskola
  testkulturális tevékenységeiben:
 • sportágai, alternatív sportolási lehetőségek,
 • mozgásanyaga, oktatás módszertana,
 • szabálya,
 • sport- és rekreációs táborok szervezése és vezetése.
   
 1. A mozgás, mint a testkultúra átfogó tevékenységi formája:
 • a mozgásos cselekvéstanulás sajátosságai, folyamata (ismeretszerzés, alkalmazás),
 • az oktatási módszerek rendszerezése, felosztása a motoros cselekvéstanítás, -tanulás folyamatában,
 • a motorikus teljesítmény változásai, a mozgásfejlődés szakaszai,
 • transzferhatások.
   
 1.  A gimnasztika szerepe és jelentősége:
 • az előkészítő mozgásanyag (gimnasztika) szaknyelvi rendszere,
 • a tartásos és mozgásos elemek szakkifejezései,
 • a rajzírás alapelvei,
 • szabad-társas-és kéziszerek gyakorlatanyaga,
 • a gyakorlatvezetés módszerei,
 • motoros képességek fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával.

 

 1. Az atlétika mozgásanyagának helye, szerepe és jelentősége az iskola testkultúrális
  tevékenységében:
    • mozgásanyaga,
    • a sportág specifikus mozgásos játékai,
    • oktatásmódszertana,
    • szabályai,
    • versenyeztetés.

 

 1. A torna mozgásanyagának helye, szerepe, jelentősége az iskola testkultúrális
  tevékenységében:
 • mozgásanyaga,
 • a sportág specifikus mozgásos játékai,
 • szabályai,
 • oktatásmódszertana,
 • versenyeztetés.

 

 1. Az úszás helye, szerepe és jelentősége az iskola testkultúrális tevékenységeiben:
 • mozgásanyaga,
 • szabályai,
 • a vízhezszoktatás szerepe az úszásoktatásban, az úszásnemek oktatásának módszertana,
 • oktatásmódszertana,
 • versenyeztetés.

 

 1. A küzdősportok mozgásanyagának helye, szerepe és jelentősége az iskola
  testkultúrális tevékenységében:
 • mozgásanyaga,
 • a sportág specifikus mozgásos játékai,
 • oktatásmódszertana,
 • szabályai,
 • versenyeztetés.
   
 1. A kézilabdázás mozgásanyagának helye, szerepe és jelentősége az iskola
  testkultúrális tevékenységben:
 • mozgásanyaga,
 • a sportág specifikus mozgásos játékai,
 • oktatásmódszertana,
 • szabályai,
 • versenyeztetés, játékvezetői ismeretek.
   
 1. A röplabdázás mozgásanyagának helye, szerepe és jelentősége az iskola
  testkultúrális tevékenységben:
  • mozgásanyaga,
  • a sportág specifikus mozgásos játékai,
  • oktatásmódszertana,
  • szabályai,
  • versenyeztetés, játékvezetői ismeretek.
    
 2. A kosárlabdázás mozgásanyagának helye, szerepe és jelentősége az iskola
  testkultúrális tevékenységben:
 • mozgásanyaga,
 • a sportág specifikus mozgásos játékai,
 • oktatásmódszertana,
 • szabályai,
 • versenyeztetés, játékvezetői ismeretek.
   
 1. A labdarúgás mozgásanyagának helye, szerepe és jelentősége az iskola
  testkultúrális tevékenységben:
 • mozgásanyaga,
 • a sportág specifikus mozgásos játékai,
 • oktatásmódszertana,
 • szabályai,
 • versenyeztetés, játékvezetői ismeretek.
   
 1. A zenés-táncos mozgásformák (aerobik, néptánc, RG) mozgásanyagának helye,
  szerepe és jelentősége az iskola testkultúrális tevékenységében:
 • mozgásanyaga,
 • oktatásmódszertana,
 • szabályai,
 • versenyeztetés.
   
 1. Táborok szervezési és túravezetési ismeretei:
 • outdoor sportok mozgásanyagának oktatása,
 • táborszervezési ismeretek,
 • az egészség- és környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása
Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 20. 15:44